Privacyverklaring

De privacy wet (AVG) stelt onder andere een aantal eisen aan de manier waarop wij bij Future Faces B.V. (hierna: Future Faces) met de persoonsgegevens van derde partijen (modellen, ouders van minderjarige modellen, opdrachtgevers, leveranciers, etc.) omgaan. Een van deze eisen is dat wij aan deze partijen uitleggen wat wij met hun persoonsgegevens doen en waarom. Het doel van dit privacy statement is dan ook om u als model, ouder van een minderjarig model, opdrachtgever, of leverancier hier een duidelijke uitleg over te geven. Op deze manier willen wij bovendien laten zien dat wij op een zorgvuldige en verantwoorde manier omgaan met uw persoonsgegevens en rekening houden met de privacy van elke persoon met wie wij werken. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u altijd contact met ons opnemen (zie hieronder). 

CONTACTGEGEVENS

Naam organisatie: Future Faces B.V.
Naam contactpersoon: Veerle Gorter
E-mailadres contactpersoon: info@futurefaces.nl 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die wij in verband kunnen brengen met u. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Wij verwerken diverse persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook verwerken wij bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals foto’s en filmmateriaal.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Modellen:

Wij verwerken onder meer uw NAW-gegevens, telefoonnummer, een e-mailadres, maten, foto- en filmmateriaal, een bankrekeningnummer en een Instagram-naam. Contactpersonen van onze klanten/opdrachtgevers (modebedrijven, modebladen, fotografen, stylisten, agentschappen, etc.):  Wij verwerken uw naam, telefoonnummer, bankgegevens en e-mailadres.

Leveranciers:

Wij verwerken uw naam, telefoonnummer, bankgegevens en e-mailadres.

Potentiële modellen:

Wij verwerken onder meer uw NAW-gegevens, telefoonnummer, een e-mailadres, maten, fotomateriaal en een Instagram-naam.

Ouders van minderjarige modellen:

Wij verwerken onder meer uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

WAAROM HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Volgens de AVG hebben wij duidelijke doelen nodig om uw persoonsgegevens te mogen vragen, bewaren en gebruiken. Wij verwerken (eventueel) uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het leveren van onze diensten;
 • Om het afnemen van goederen en/of diensten mogelijk te maken;
 • Om te bepalen of iemand geschikt is als model;
 • Om het modellenwerk van een minderjarige mogelijk te maken. 

OP WELKE WETTELIJKE GRONDSLAGEN BASEREN WIJ ONZE VERWERKINGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Naast een doel hebben wij ook een wettelijke grondslag nodig om uw gegevens te mogen verwerken. De verwerking van persoonsgegevens van al de modellen met als doel het leveren van onze diensten is gebaseerd op de grondslag “overeenkomst”. Het afnemen van goederen en/of diensten is evenzeer op de grondslag overeenkomst gebaseerd. Met andere woorden, wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat wij dit met u zijn overeengekomen. De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van potentiële modellen is uitdrukkelijke toestemming van deze personen. Dit geldt eveneens in het geval van ouders van minderjarige modellen. De verwerking van persoonsgegevens van de minderjarige modellen zelf is ook op schriftelijke toestemming van hun ouders gebaseerd.

WELKE ANDERE ORGANISATIES ONTVANGEN UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen persoonsgegevens met een aantal andere organisaties. In het geval van de modellen worden er persoonsgegevens met de beheerders van het Booker systeem en ons administratiesysteem gedeeld. Ook worden er gegevens van de modellen doorgegeven aan modebedrijven, modebladen, fotografen, etc. Persoonsgegevens van klanten/opdrachtgevers en leveranciers worden gedeeld met de cloudbeheerder van onze mailberichten. Persoonsgegevens van ouders van minderjarige modellen kunnen worden gedeeld met (overheids)organisaties, bijvoorbeeld om een visum voor hun minderjarige kind aan te vragen.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN AAN LANDEN BUITEN DE EU?

In het geval van het delen van persoonsgegevens met landen buiten de EU wordt nagegaan of er sprake is van een adequaatheidsbesluit. Indien dit niet het geval is, zullen er passende maatregelen worden getroffen.

HOE LANG MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

In principe niet langer dan voor ons nodig is. Voor bijna alle persoonsgegevens geldt dan ook dat wij die verwerken voor zolang als het zakelijke contact met u duurt. In een aantal gevallen gelden er specifieke wettelijke bewaartermijnen waar wij ons aan moeten houden.

WELKE RECHTEN HEEFT U VOLGENS DE AVG?

Volgens de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op informatie over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op inzage van uw gegevens;
 • Het recht op correctie van foutieve gegevens;
 • (In bepaalde gevallen) het recht op verwijdering van de gegevens en het recht om “vergeten te worden”;
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking (let op: dit recht kan slechts in sommige situaties worden ingeroepen);
 • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking (let op: er kan niet tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar worden gemaakt);
 • Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • (In bepaalde gevallen) het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Als u gebruik wilt maken van een of meerdere van deze rechten, neem dan contact op met Veerle Gorter. 

WAAR KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

Als u, ondanks onze zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, toch een klacht op dit gebied hebt, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Wij gaan dan graag met u in gesprek. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Contactgegevens van de AP vindt u op hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

COOKIES

Klik hier om de cookie instellingen te wijzigen